Jméno: Mgr. Dagmar Černá
Email: cerna@zsmikulov.cz

Konzultace: v době třídních schůzek a konzultačních hodin, jinak kdykoliv na základě telefonické domluvy nebo komunikace přes EduPage a školní mail. Krizová intervence je poskytována ihned.

S čím se na mě můžete obrátit? Co Vám mohu poskytnout?

Děti a žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod.


Pro žáky: 

 • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;
 • pravidelné individuální hodiny reedukace (náprav) pro žáky se specifickými poruchami učení;
 • individuální konzultace a podporu mimořádně nadaným a talentovaným žákům;
 • konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Pro rodiče: 

 • studijní a výchovné problémy dětí;
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
 • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření;
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;


Oblasti působení školního speciálního pedagoga:

 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické a psychologické péče;
 • vytyčuje hlavní problémy žáka, stanovuje individuální plán podpory;
 • pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově v rámci běžného vyučování;
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty;
 • vyhodnocuje účinnost realizovaných intervenčních činností, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy;
 • radí a pomáhá učitelům při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů;
 • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;
 • integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC;
 • spolupracuje s celým týmem Školního poradenského pracoviště (vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence);
 • diagnostikuje výukové a výchovné problémy žáků;
 • představuje efektivní techniky učení (pro žáky);
 • koordinuje preventivní aktivity ve třídě, programů pro třídy apod.;
 • podporuje spolupráci třídy a třídního učitele.