Modernizace jazykové učebny

 

Projekt

MODERNIZACE JAZYKOVÉ UČEBNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E

je spolufinancován Evropskou unií.


Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004096
Příjemce dotace: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace
Výzva: 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4
Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

Netradiční vzděláváníV rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se naše škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_18_063, která je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu:    “Netradiční vzdělávání“

Podpora společného vzdělávání


Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006678 s názvem "Podpora společného vzdělávání", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 925 446,- Kč.

Ve škole byl alchymista!

Ve školním roce 2013/2014 a následujícím se naše škola ve spolupráci s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Břeclav učastní projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.

Žáci 2. stupně školy se na břeclavském gymnáziu v průběhu dalších dvou let zúčastní bloků laboratorních prací z předmětů fyzika, chemie a biologie. Své dovednosti v přírodovědných disciplínách pak mohou prohlubovat v kroužcích, které navazují na výuku výše uvedených předmětů. Je pro ně připravena celá řada dalších aktivit, exkurzí a návštěv vědeckých pracovišť vysokých škol.

Součástí projektu

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Ve školním roce 2013/2014 a následujícím se naše škola ve spolupráci s Gymnáziem, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Mikulov (dále jen GSS Mikulov) učastní  projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.

Žáci 7. až 9. tříd se v pravidelných intervalech účastní výuky na GSS Mikulov v předmětech fyzika, chemie a pracovní činnosti. Své dovednosti v přírodovědných disciplínách pak mohou také prohlubovat při provádění laboratorních prací z fyziky a chemie v kroužcích, které navazují na výuku výše uvedených předmětů.  Zručnost dále rozvíjejí v

Ovoce do škol

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci v projektu Ovoce do škol, kterého se účastní i naše škola. v přiloženém letáku najdete základní informace o projektu a také o dobrovolném dotazníkovém šetření pro rodiče dětí zapojených do projektu. Veškeré informace, včetně dotazníku naleznete na Ovoce do škol.

EU peníze školám

Škola se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost", který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF (evropský sociální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele. Podařilo se vypracovat projekt, který byl v září 2011 schválen. Byl sestaven realizační tým, který na projektu začíná pracovat. Přidělené prostředky budou použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti a přírodních věd. Už nyní se tedy žáci mohou

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

 

 

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Registrační číslo projektu:                CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278

Žadatel:                                             Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR,z.s.

Partner s finančním plněním:           Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice

Partneři bez finančního plnění:         Svaz knihovníků a informačních pracovníků

                                                          Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Brno

detail příspěvku
© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign