V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před onemocněním COVID-19 stanovuji, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 na dobu od 19. dubna do 30. dubna 2021.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, bez nutnosti osobní účasti dětí i jejich zákonných zástupců.

K zařazení do základního vzdělávání je povinen zákonný zástupce přihlásit děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015), a děti s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v minulém školním roce.

K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí narozených od 1.1.2016 - 30.6.2016 i vyjádření dětského lékaře.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).


PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost o zařazení do základního vzdělávání je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  •  do datové schránky školy, ID datové schránky naší školy: d2re25g;
  •  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!);
  •  poštou (rozhodující je datum podání);
  •  osobním podáním ve škole.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej ze strany zákonného zástupce do 5 dnů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro zjednod
ušení administrace celého procesu zápisu jsme připravili elektronický formulář dostupný od 19.4.2021. Zákonný zástupce tento formulář vyplní, elektronicky odešle, následně jej vytiskne, podepíše a do 30.4.2021 jej doručí do školy. Součástí přihlášky musí být také fotokopie rodného listu dítěte, připravte si ji, prosím, před začátkem vyplňování přihlášky. 

Na e-mailovou adresu
 zákonných zástupců bude doručeno potvrzení o přijetí přihlášky. Rovněž obdržíte kódy, které budou k přihlášce přiděleny; přihlášku je možné opakovaně editovat.

Věnujte, prosím, pozornost pečlivému vyplnění svých kontaktních údajů, zejména správně zadané e-mailové adrese. Na ni Vám budeme zasílat další informace související s nástupem dětí do 1. tříd. Dále pak počítáme s osobní návštěvou dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, pokud to epidemická situace dovolí.

Vyplněný a podepsaný formulář je možné v době zápisu (19. 4. – 30. 4. 2021) osobně předat na vrátnici školy, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00. Při nepřítomnosti vrátné či mimo uvedenou dobu jej můžete vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy.

Předpokládáme, že někteří zákonní zástupci dětí nebudou mít možnost formulář vytisknout. Po předchozí dohodě s ředitelem školy (lze domluvit e-mailem na 
pokorny@zsmikulov.cz, případně na tel. 519 511 493, mob. 733 642 355) je možné navštívit školu, kde bude vyplněný formulář vytištěn a zákonný zástupce ho podepíše na místě.

O přijetí dítěte k povinné školní docházce rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno 
v pondělí 3. 5. 2021 na webu školy (www.zsmikulov.cz) a vyvěšeno u vchodu do budovy školy, a to pod veřejným kódem přihlášky, který bude dítěti přidělen při odeslání elektronické přihlášky.

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd

  • Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
  • Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Předpokládáme otevření dvou prvních tříd, kapacita školy umožňuje přijmout i uchazeče mimo spádový obvod školy.
Pokud dojde ke zlepšení epidemické situace, bude možné školu navštívit i s dětmi. 


Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Budete-li pro své dítě žádat odklad začátku povinné školní docházky, označte, prosím, příslušné pole v elektronické přihlášce.

K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučení k odkladu školní docházky, které vystaví školské poradenské zařízení, a také doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Fotokopie těchto doporučení můžete vložit do elektronické přihlášky, pokud jimi v době zápisu budete disponovat.

Ředitel školy následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní 
docházky. Nebudou-li k žádosti přiložena příslušná doporučení, dojde k přerušení řízení až do doby jejich doplnění. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 11. 7. 2020.


Přípravná třída

V případě dostatečného počtu zájemců může být pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky), otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy, prosím, deklarujte zatržením příslušného pole v elektronické přihlášce.


V případě dotazů jsem k dispozici na výše uvedených telefonních číslech a emailu.

Mgr. Miroslav Pokorný
ředitel školy

25.1.2021 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku zobrazit dokument [115 kB]
4.5.2021 Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 zobrazit dokument [683 kB]