Zápis dětí do 1. tříd probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Termín zápisu je včas zveřejněn na našich webových stránkách a jeho postup závisí na aktuální situaci (s ohledem na případná protiepidemiologická opatření).

V dalším textu naleznete popis obvyklého procesu zápisu. 


K zařazení do základního vzdělávání je povinen zákonný zástupce přihlásit děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let, a děti s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v předchozím školním roce.

K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, případně také vyjádření dětského lékaře.

Je vhodné, aby se dítě zápisu aktivně účastnilo.

K zápisu prosím s sebou přineste následující doklady:
  - Rodný list dítěte
  - Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  - Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

O přijetí dítěte k povinné školní docházce rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy (www.zsmikulov.cz) a u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Předpokládáme otevření dvou prvních tříd, kapacita školy umožňuje přijmout i uchazeče mimo spádový obvod školy.

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučení k odkladu školní docházky, které vystaví školské poradenské zařízení, a také doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa. 

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu. V době zápisu vyplní žádost o odklad školní docházky, ke které přiloží obě doporučující stanoviska (viz výše).

Ředitel školy následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní 
docházky. Nebudou-li k žádosti přiložena příslušná doporučení, dojde k přerušení řízení až do doby jejich doplnění. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 11. 7. 2020.

V případě dostatečného počtu zájemců může být pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky), otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro zajištění potřebného doporučení lze kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu v Břeclavi s odloučeným pracovištěm v Mikulově (Náměstí 28; tel: 519 511 386).

Těšíme se na setkání u zápisu.

25.1.2021 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku zobrazit dokument [115 kB]
4.5.2021 Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 zobrazit dokument [683 kB]