Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je součástí uceleného školského poradenského systému, kam patří společně s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC). ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.


Úkolem školního poradenského systému je vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, podporovat rozvoj jejich osobnosti a poskytovat jim různou míru podpory v průběhu edukačního procesu. Poskytování školních poradenských služeb je bezplatné.

 

Poskytování poradenských služeb na školách je ukotveno v zákoně ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, která popisuje účel a dílčí pravidla poskytování poradenských služeb, stejně jako hlavní úkoly, cíle a strukturu ŠPP.

Poradenské služby ve škole se dále poskytují v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších novelizací.

Činnost našeho školního poradenského pracoviště je zaměřena na:

  • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; koordinaci tvorby individuálních vzdělávacích plánů; sledování a vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
  • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • prevenci školní neúspěšnosti
  • podporu ve vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • péči o žáky s výchovnými obtížemi
  • vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách i ve škole, prevenci i řešení rizikového chování a sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus atd.)
  • tvorbu a průběžné vyhodnocování preventivních programů školy
  • kariérové poradenství
  • metodickou pomoc učitelům i zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání


STRUKTURA ŠPP:

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

PhDr. Dagmar Černá – zástupkyně ředitele pro společné vzdělávání (speciální pedagog, koordinátor pro inkluzi a komunikaci se ŠPZ)

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Lucie Kmentová – výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Alena Ciklová – školní metodik prevence 

Mgr. Kateřina Kuncová – školní psycholog

Další kooperující členové v rámci širšího modelu ŠPP:

Mgr. Tamara Podsedníková – školní metodik prevence v zácviku, koordinuje preventivní aktivity, besedy a další činnosti ve vztahu k veřejnosti, spec. pedagog (podílí se na výuce PSPP)

Bc. Anna Linhartová – podílí se na zabezpečení výuky PSPP, speciální pedagog (logoped) v zácviku
16.9.2023 Program poradenských služeb na rok 2023/2024 zobrazit dokument [196 kB]