Netradiční vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se naše škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_18_063, která je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu:              “Netradiční vzdělávání“


registrační číslo:             CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014237

období realizace:            1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

celková výše podpory:    1 593 132,-Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární a zájmové aktivity.


Zvolené aktivity – základní škola (ZŠ):

  •    Školní asistent – personální podpora ZŠ

  •    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – čtenářská gramotnost

  •    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – matematická gramotnost

  •    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – cizí jazyky

  •    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální rozvoj

  •    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – polytechnické vzdělávání

  •    Vzdělávání pedagogického sboru – inkluze

  •    Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

  •    Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

  •    Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce

  •    Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub

  •    Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  •    Projektový den ve škole


Zvolené aktivity – školní družina (ŠD):

  •    Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – čtenářská gramotnost

  •    Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – polytechnické vzdělávání

  •    Klub pro žáky ŠD – čtenářský klub

  •    Klub pro žáky ŠD – klub zábavné logiky a deskových her

  •    Klub pro žáky ŠD – badatelský klub

  •    Projektový den v ŠD


Aktualita je zařazená v kategoriích: